Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Abitraining Mittelstufe. Kursbuch mit CD

NT-56504 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Somló Katalin
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 144 oldal+CD
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Az  Abitraining Mittelstufe a középszintű, az Abitraining Oberstufe az emelt szintű  német nyelvi érettségi vizsgára való alapos felkészüléshez biztosít mind a nyelvtanár mind a nyelvtanuló számára segítséget. Olyan tanulók részére készült a sorozat, akik a német nyelv lexikai és nyelvtani alapjait már elsajátították és célzottan az érettségire készülnek. Kiválóan alkalmazható a sorozat a nyelvvizsgára való felkészülésben is, mivel tematikájában lefedi a B1, illetve B2 szintű vizsgák követelményét is.

  A sorozat tankönyveit egy-egy munkafüzet és egy-egy CD melléklet egészítik ki, így kínálva gazdag anyagot a már elsajátított nyelvi ismeretek rendszerezéséhez, elmélyítéséhez, új kontextusban történő alkalmazásához. A sorozat következetesen megvalósítja a négy alapkészség (beszédértés, beszéd, olvasás és írás) egymásra épülő fejlesztését.
  Az Abitraining kötetek sorozatfüggetlenek, bármilyen nyelvkönyv-sorozat után jól használhatók, így pl. KON-TAKT, KEKSE, START-UNTERWEGS sorozatokhoz is.
  Az Abitraining köteteit elsősorban a 11-12. évfolyamokon javasoljuk, és különösen a szóbeli vizsgákra való felkészülésben nyújtanak hatékony segítséget.

  Az Abitraining  ötvözi egy hagyományos kurzuskönyv és egy érettségire felkészítő gyakorlókönyv tulajdonságait: tematikus fejezetekből áll, amelyek anyagát az érettségik követelményeit szem előtt tartva dolgozza fel. Mivel az Abitraining  egy összefoglaló, szintetizáló tankönyv, a fejezetek nem épülnek olyan szorosan egymásra, mint egy megszokott nyelvkönyvben, ezért feldolgozásuk a tanulócsoport igényeitől függően, tetszőleges sorrendben  is történhet.

  A tananyag felhasználóbarát, mert a témák ill feldolgozásuk illeszkedik a középiskolások életkori sajátosságaihoz és igényeihez. Témaköreiben, szituációiban módot ad az azonosulásra, illetve arra is, hogy a tanulók saját magukról beszélhessenek, és tudjanak beszélni.

  A tananyag kiválasztás alapelve az aktív, feladatközpontú tanulás / tanítás. Abból indul ki, hogy valós élethelyzetekben milyen nyelvi eszközökre van szüksége a tanulóknak ahhoz, hogy a kommunikációs céljukat elérjék. A nyelvet eszközként és nem célként kezeli.

  A tankönyvekhez tartozó munkafüzetek gazdag gyakorló anyagot tartalmaznak, amely a csoporton belüli differenciálást is biztosítja a tanár számára.

  A kötetek felépítése világos és logikus, a nagy érettségi témaköröket altémakörökre bontva dolgozza fel. Az Abitraining Mittelstufe 15, az Abitraining Oberstufe 9 nagy fejezetből áll. A fejezetek felépítése jól áttekinthető, azonos hangsúlyt kap mind a négy nyelvi készség, illetve ötödik területként a nyelvhelyesség fejlesztése is.

  Az Abitraining nyelvezete megfelel az élő nyelvnek, a tanulóknak lehetőségük van a beszélt és az írott nyelv különböző rétegeit is megismerni. A szövegek változatosak, sokféle szövegtípusra van példa, így megfelelnek a fejlesztési és érettségi követelményeknek.

  A feladatokra is változatosság jellemző, a nyelvtani, lexikális feladatok zömében kontextusban jelennek meg. A gyakorlatok kreativitásra, önálló nyelvhasználatra, a korábbi ismeretek produktív alkalmazására, elmélyültebb munkára késztetik a tanulót, ez az érettségin is elvárt.

  A könyv műfajához ill. a megcélzott korosztályhoz képest gazdagon illusztrált. Az illusztrációk változatosak (fényképek és rajzok), mind tematikájukban, mind stílusukban jól illeszkednek az érettségire való felkészítéshez, gyakran humoros vagy provokatív jellegűek, ezért jól ösztönöznek véleménynyilvánításra.

  A vizsgakövetelményeknek megfelelően az Abitraining Mittelstufe személyes megközelítésből kiindulva dolgozza fel a témaköröket, szem előtt tartva a korosztály érdeklődését és személyes tapasztalatait. A feladatok nehézsége – akárcsak a középszintű érettségi – két szintet fog át (A2, B1), de mivel az autentikus szövegek szókincse ezt helyenként meg is haladja, jól használható különböző felkészültségű csoportokban, differenciálásra, fejlesztésre. Az Abitraining Mittelstufe tankönyvhöz tartozó munkafüzet feladatai párhuzamosan haladnak a tankönyviekkel, ebben a kötetben azonban nagyobb hangsúlyt kapnak a már ismert, alapvető nyelvi struktúrákat átismétlő, azok használatát begyakoroltató feladatok; fejezetenként egy-két alapvető nyelvi struktúra ismétlésére, rögzítésére kerül sor. A tankönyv és a munkafüzet szövegei, feladatai többnyire egymást kiegészítve, szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezekre a kapcsolódási pontokra minden esetben jól látható jelölés hívja fel a figyelmet a megfelelő tankönyvi feladatnál.

  Az Abitraining Oberstufe szem előtt tartja a kétszintű német nyelvi érettségi vizsgadokumentumaiban foglaltakat: mind szemléletében, mind tartalmában megfelel annak. A szóbeli vizsgarésznek megfelelően különös hangsúlyt helyez az érvelésre, a véleménykifejtésre, vitára. A témákat tágabb, globális összefüggésben tárgyalja.
  A nyelvtani feladatok elsősorban a B2 szinten már elvárható, igényesebb nyelvi struktúrák elsajátítását segítik elő. A könyv külön érdeme a rendkívül gazdag hanganyagra épülő, a hallott szöveg értését fejlesztő feladatok, amelyek bőséges lehetőséget nyújtanak a többnyire elhanyagolt készség sokoldalú gyakoroltatására. Az egyes fejezetek az eddig felsoroltakon kívül több olyan feladattípust is tartalmaznak, amelyek a szó szoros értelmében nem tekinthetők érettségi gyakorlófeladatnak (projekt, interjúkészítés, stb.), viszont rendkívül jól fejlesztenek olyan kompetenciákat, amelyek közvetve ugyan, de elengedhetetlenül fontosak a megfelelő nyelvhasználathoz. A feladatok ezáltal hozzájárulnak a nyelv reális élethelyzetekben való alkalmazásához. A tankönyvhöz készült munkafüzet szervesen kapcsolódik is a tankönyvi feladatokhoz. Ebben a kötetben kap helyet többek között számtalan olyan feladat, amely a nyelvi struktúrákat gyakoroltatja változatos módon, valamint az egyes témakörökhöz készült szókincsfejlesztő feladatok sora. A munkafüzet használatát könnyíti, hogy a kapcsolódási pontokra minden esetben jól látható jelölés hívja fel a figyelmet a megfelelő tankönyvi feladatnál.

  A tankönyvek belső borítóján ún. Redemittel gyűjteményt találunk, amely különösen hasznos a diákok számára a szóbeli vizsgára való felkészülésben, az órai munkában.

 • Letölthető dokumentumok